top of page

"דרך הערך"
ליווי חינוכי למתנ"סים

תכנית “דרך ערך” נבנתה מתוך הצורך הגובר בהטמעת תכנים חינוכיים בספורט העממי והחצי-תחרותי בו ישנם עשרות אלפי ילדים ונוער. רובם ככולם נמצאים תחת המענה של המתנסים הפזורים ברחבי הארץ.

מטרות התכנית:

 1. פיתוח מנהיגות נוער קהילתית בקבוצות הספורט ובישובים

 2. יצירת סטנדרט חינוכי במסגרות הספורט במתנ”סים

 3. העצמת והכשרת המאמנים כמחנכים במגרש ומחוצה לו

 4. הטמעת כישורי חיים בקרב ילדים ונוער ומתן הזדמנויות למעורבות משמעותית בקהילה

 5. וחיבור חברתי בין קהילות יהודיות וערביות במרחב אזורי

 

מה מקבל המתנ”ס במסגרת התכנית:

 • הגברת תחושת ההנאה ושביעות הרצון של הילדים במסגרת המתנ”ס

 • הקניית תחושת ביטחון בתוך המסגרת הקבוצתית

 • הקניית כלים למאמנים לעבודה חינוכית עם ילדים

 • פיתוח המד”צ והמאמן כמודל לחיקוי עבור ילדים ובני נוער

 • הכשרת מנהיגות צעירה קהילתית

 • עלייה בנוכחות הילדים במסגרת הפעילות הספורטיבית במתנ”ס

 • עלייה בתחושת המסוגלות האישית של ילדים המשתתפים בחוגי הספורט

 • עלייה ביוזמות חברתיות-ערכיות של ילדים בתוך הקהילה

 • עלייה באחוז האוכלוסיות השונות/מיוחדות המצטרפות למתנ”ס

 • חיזוק הקשר בין יחידת הספורט ויחידת הנוער במתנ”ס 

 

התכנית הינה פרי שיתוף פעולה פורה בין העמותה והחברה למתנ”סים, משרד החינוך, מועצות אזוריות ומקומיות וקרנות כגון פדרציית ניו יורק.

"דרך הערך"- ליווי חינוכי למתנ"סים

bottom of page