top of page

כלי מדידה

ערכים בספורט פיתחה כלי למדידת הרמה הערכית–חינוכית במסגרת ספורט. כלי המדידה מציג מדדים ערכיים–חינוכיים בקרב כל אחד מקהלי היעד (ילדים, מאמנים, הורים והנהלות) ומאפשר להתאים את הדגשים החינוכיים של התכנית למאפיינים ולצרכים של כל מסגרת ספורט. המדידה מתבצעת בתחילתה ובסופה של הפעילות ומאפשרת ללמוד על תהליך ההתקדמות בהיבטים החינוכיים ולבצע התאמות בתכנית במידת הצורך. הכלי מבליט באופן וויזואלי את הפערים המרכזיים באגודה בכלל ובכל קבוצה בפרט, תוך אפשרויות פילוח והצגה גרפית מגוונת של הנתונים לפי כל פרמטר.

ייחודו של כלי המדידה הוא בכך שהוא מאפשר לראשונה לנהל דיון מקצועי וענייני על בסיס מידע אובייקטיבי, מקיף ומהימן בנוגע לכל קבוצה באגודת הספורט, ללא הסתמכות על התרשמות כללית או תחושות בטן בלבד.

תרשים דוגמא של כלי המדידה (להמחשה בלבד)
ה”מחוון” מציג לוח בקרה על כל אחד מקהלי היעד:

  • כל עמודה מייצגת קהל יעד, מימין לשמאל: ילדים, מאמנים, הורים, הנהלת האגודה.

  • תחת כל קהל יעד, מגוון מדדים אשר כל אחד “זכה” בצבע המייצג את איכות המדד בדומה לרמזור: ירוק – טוב מאד, צהוב – בינוני, אדום – בעיה.

madadim-1024x858.png

כלי מדידת הרמה הערכית–חינוכית

bottom of page