top of page

הורים

מטרת התוכנית היא לעודד הורים למעורבות טובה, מעצימה וחיובית בפעילויות הספורט של ילדיהם.

המשולש החינוכי “הורה-מאמן-שחקן” הוא אבן יסוד בהצלחת התהליך. לכן, במקביל לתוכניות המאמנים והילדים, ניתן דגש ליצירת תקשורת משתפת וחיובית בין מאמנים להורים ובין הורים לילדיהם.

הורים בספורט התחרותי בישראל הן בכדורגל והן בכדורסל מתקשים להבחין בין הגשמת חלומותיהם וסיפוקם הם, לבין מטרות המלאות של מסגרת הספורט.

ועדת וילן (2005) תיארה את המציאות הישראלית לפיה “כל משפחה שבנה בן ה-9 או ה-10 משחק כדורגל בטוחה שאצלה בבית גדל יוסי בניון הבא או אייל ברקוביץ, ולכן ההורים הם הגורם האלים מספר אחד בליגות הילדים ובליגות הנמוכות.

אנחנו ממליצים בדוח על שורת מהלכים בתחום החינוך”.

התכנית כוללת:

  • סדנאות העשרה להורים, כגון סדנת גבולות או “מעורבות מול התערבות”, סדנת התמודדות עם גיל ההתבגרות, תמיכה בספורטאי.

  • ניוזלטר המשתף את ההורים בתכנים החינוכיים הנלמדים במסגרת הספורט ומטרתו לרתום את ההורים לעבודה משותפת על הערכים הנלמדים דרך טיפים ליישום בבית.

  • פעילות חברתית משותפת הורים וילדים.

  • מדידת רמת השפעתם של הורים על ילדיהם במועדון הספורט.

פיתוח מעורבות טובה של הורי השחקנים

bottom of page